Privacy Statement

Privacybeleid

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze websites en dragen zorg voor de persoonlijke informatie die u verschaft.

Door het gebruik van onze website of onze diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 22/08/2018.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@roodfluweel.be, of per post Dampee BVBA, Borsbeeksebrug 6/64, 2600 Berchem.

Definities:

  • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;  wanneer de  doelstellingen van  en  de  middelen voor  deze  verwerking in  het  Unierecht of  het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
  • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
  • GDPR/AVG: De GDPR ofwel de “General Data Protection Regulation”, vertaald de AVG “Algemene Verordening Gegevensbescherming” is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze behelst de bescherming van individuele persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord, dus van welke aard dan ook (privé, professioneel, openbaar) of vorm. In april 2016 werd de GDPR goedgekeurd en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening integraal van toepassing in alle landen van de EU.
    https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl

Verwerkingsdoeleinden

Dampee bvba verantwoordelijke van de verwerking voor alle persoonsgegevens die zij verzamelt en verwerkt in functie van klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Dampee bvba treed op als VERWERKER voor zijn klanten. D verwerkingsverantwoordelijke blijft de organisator van de verkoop.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1a (toestemming) 6.1.b (voor de uitvoering van een overeenkomst), 6.1.c (wettelijke verplichting) en 6.1.f (gerechtvaardigd belang) van de GDPR.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zullen persoonsgegevens toegankelijk zijn met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte of onder het EU-US privacy shield. 

DAMPEE BVBA eist van deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Voorbeelden, maar niet limitatief zijn bvb: het versturen van e-mail, het hosten van databases, het analyseren van gegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

Bewaarperiode

ALS Verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of gedurende de termijn die nodig is voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

ALS verwerker

Persoonsgegevens zullen bijgehouden worden totdat de verwerkingsverantwoordelijke de opdracht geeft om ze te verwijderen.  Gedetailleerde logbestanden die persoonsgegevens bevatten worden maximaal één jaar bijgehouden.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@roodfluweel.be en/of
  • Indien wij optreden als verwerker: zelf de gegevens te downloaden van zijn klantenaccount;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookie policy

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten.

De Website gebruikt “cookies” om u te helpen uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als wij pagina’s individualiseren, of gebruikt interactief de website of diensten, zal de cookie helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, etc.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking of zelfs onmogelijkheid van de interactieve kenmerken van services of Websites die u bezoekt.